Predávajúci EXIsport s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 31 723 420 je prevádzkovateľom podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „ZoOOÚ“). Ako prevádzkovateľ získava, spracúva a uschováva osobné údaje, ktoré na portáli www.exisport.com alebo www.exisport.sk poskytol a zadal kupujúci alebo osoba registrujúca sa pre nákup ( ďalej v tomto bode spoločne „kupujúci“). Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, obec, e-mail, telefón, prípadne číslo vernostnej karty a iné údaje vo formulári predávajúceho. Účelom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je:

  • predaj tovaru cez internet, vrátane jeho doručenia kupujúcemu, identifikácie zmluvného partnera a plnení realizovaných cez web shop predávajúceho.

EXIsport s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 31 723 420 môže vystupovať v pozícii sprostredkovateľa spracúvania osobných údajov podľa ZoOOÚ ak kupujúci pri kúpe tovaru cez Web Shop prejaví záujem o:

  • kúpu tovaru na splátky/úver. Poskytovateľom tejto služby a prevádzkovateľom podľa ZoOOÚ je BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Twin City A, Karadžičova 2, 821 08 BratislavaIČO: 35 787 783 ( ďalej “Cetelem“ ). Kupujúcemu sa podľa ZoOOÚ poskytuje informácia, že predávajúci EXIsport s.r.o., IČO: 31 723 420 v tomto prípade vystupuje ako sprostredkovateľ podľa ZoOOÚ a podľa osobitných predpisov upravujúcich predaj na splátky/úver. EXIsport s.r.o. v mene prevádzkovateľa Cetelem spracúva a ukladá osobné údaje poskytnuté kupujúcim pre Cetelem na tento účel, najmä spracúva kupujúcim oznámené osobné údaje v systéme Cetelem a doručované vytlačené formuláre. EXIsport s.r.o. je oprávnený osobné údaje spracúvať v súlade so zmluvnými podmienkami Cetelem, na základe ZoOOÚ a Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

a/alebo

  • poistenie ponúkané subjektom - Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. Sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36 534 978 (ďalej “Poisťovňa“ ) v súlade so zmluvou medzi EXIsport s.r.o. a Poisťovňou platnou v čase poistenia, resp. pristúpenia k poisteniu, v súlade s aktuálnymi Všeobecnými a Osobitnými poistnými podmienkami Poisťovne k ponúkanému poisteniu ( ďalej len „poistné podmienky“ ). Poistné podmienky sú sprístupnené na www stránke predávajúceho a na www stránke Poisťovne. Poistenie je dobrovoľné a je možné ho uzatvoriť len v prípade jeho ponuky na web stránke predávajúceho, ak kupujúci vykoná požadovaný úkon a je držiteľom vernostnej/zákazníckej karty EXIsport. Poisťovňa Cardif je poskytovateľom poistenia a prevádzkovateľom IS „ Poisťovacia činnosť“ podľa ZoOOÚ. Pre účely poistenia sa spracúvajú údaje požadované Poisťovňou, najmä meno, priezvisko, obec, ulica, číslo, tel., e-mail, číslo vernostnej karty. Kupujúcemu sa podľa ZoOOÚ poskytuje informácia, že v tomto prípade predávajúci EXIsport s.r.o., IČO: 31 723 420 ako sprostredkovateľ na vymedzený účel spracúva osobné údaje kupujúceho v mene Poisťovne Cardif na základe zmluvy s poisťovňou, Zákona o poisťovníctve, Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Odoslaním objednávky na kúpu tovaru s osobitne vyjadrenou požiadavkou kupujúceho na poistenie ponúkané cez web stránku predávajúceho kupujúci potvrdzuje, že sa na tejto stránke oboznámil a súhlasí s poistnými podmienkami v čase poistenia, resp. pristúpenia k poisteniu.

Cetelem, Poisťovňa Cardif a sprostredkovateľ je aj bez súhlasu dotknutej osoby oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať podľa ZoOOÚ osobné údaje na účely určené Zákonom o poisťovníctve, Zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, najmä na účely identifikácie klientov a ich zástupcov, overovania tejto identifikácie, uzavierania zmlúv, správy poistenia, ochrany a domáhania sa práv poisťovne, ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na plnenie úloh a povinností finančného agenta. Oprávnenie platí po celú dobu stanovenú uvedenými zákonmi.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je ZoOOÚ, iný všeobecne záväzný právny predpis, inak súhlas kupujúceho podľa ZoOOÚ. Tieto osobné údaje a súhlas poskytuje kupujúci v každom z uvedených prípadov dobrovoľne a má možnosť sa rozhodnúť o spracúvaní osobných údajov. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar, realizovať poistenie s Poisťovňou, realizovať kúpu tovaru cez financovanie Cetelem, vystaviť a doručiť doklad o nákupe alebo zmluve.

Pred získavaním osobných údajov sa kupujúcemu poskytuje informácia o tom, že osobné údaje sú:

získavané a spracuvávané povereným sprostredkovateľom podľa ZoOOÚ - tretími osobami:
bart.sk s.r.o., IČO: 36 593 966

Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46489592

Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 324 428

Zoznam sprostredkovateľom je aktualizovaný na stránke www.exisport.com

  • poskytované tretím stranám a osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia, evidencie a kontroly objednávky, najmä prepravným spoločnostiam a IT poskytovateľom riešení;
  • sprístupnené príjemcom a osobám, ktoré sa podieľajú na príprave, realizácii objednávky, technických prostriedkov a podmienok pre prevádzku Web shopu a evidenciu plnení, napr. poskytovateľ IT služby.

Prejavením súhlasu s obchodnými podmienkami kupujúci súhlasí so spracúvaním poskytnutých osobných údajov po dobu nevyhnutnú pre prípravu, realizáciu a evidenciu zmluvných plnení v súvislosti s Web Shopom a uplatnenie práv zo zmluvy. V prípade spracúvania osobných údajov na základe Zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, osobné údaje budú spracúvané po dobu určenú týmito predpismi a určením prevádzkovateľa. Uvedené platí najmä pre prípad ak poskytované osobné údaje nie sú v niektorom prípade spracuvávané na základe uvedených zákonov. Kupujúci udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedené účely, vrátane cezhraničného prenosu, poskytnutia, sprístupnenia poskytovaných osobných údajov, najmä v rámci EÚ a udeľuje súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytuje prostredníctvom formulára musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je kupujúci povinný o ich zmene bezodkladne informovať predávajúceho, resp. prevádzkovateľa.

Poučenie:
Dotknutá osoba - kupujúci má práva najmä podľa § 28 ZoOOÚ. Kupujúci má možnosť rozhodnúť o spracúvaní získavaných osobných údajov. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu EXIsport s.r.o. má kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané, žiadať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ako aj namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu kupujúceho a žiadať ich likvidáciu. Ďalšie práva kupujúceho - dotknutej osoby sú uvedené v § 28 ZoOOÚ. Ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, registráciou/objednávkou kupujúci vyjadruje súhlas, aby sa mu tieto informácie poskytli formou e-mailovej alebo sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.


EXIsport eshop je online predajňou najväčšej siete predajní so šport fashion a športovými potrebami na Slovensku. Náš eshop overili zákazníci prostredníctvom nezávislého portálu, porovnávača cien Heureka.sk. Predávame športové oblečenie, obuv, fitness, korčule, outdoorové vybavenie, bicykle, vodné športy, tenis, squash, lopty na futbal, volejbal, zimný tovar, lyže a snowboardy. Sme distribútorom značiek Fila, Wilson, Blizzard, Brunotti a Grisport. Ponúkame ďalej značky Authority, Adidas, 4F, Nike, Northfinder, Reebok, Salomon, Everett, REhall, Under Armour, Volcano a mnoho iných.