Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíka
Množstvo
Spolu
0 ks tovaru Vo vašom košíku je 1 produkt.
Spolu za produkty:
Spolu za doručenie:  Bude určené
Spolu
Pokračovať v nákupe

Informácie ochrana osobných údajov E-shop 

Predávajúci PPG Group s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 51 88 7819 ( ďalej aj „PPG Group“ alebo „predávajúci“ ) prevádzkuje e-shop na stránke www.exisport.com ( ďalej primerane „web shop“  alebo „e-shop“). Na e-shope si ako kupujúci môžete objednať a kúpiť tovar, prípadne si tam môžete zaregistrovať konto za účelom uľahčenia dopĺňania a opráv údajov pre ďalšie objednávky a ich sledovanie.    

 

Pri prevádzke  e-shopu tak PPG Group  získava, spracúva a uchováva Vaše osobné údaje, ktoré nám na stránkach e-shopu  poskytujete. Tieto údaje sú: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, obec, e-mail, telefón, prípadne aj údaje pre prevzatie tovaru ( napr. podpis ). 

 

Tieto údaje nám poskytujete za účelom prípravy a realizácie objednávky, doručenia tovaru, sledovania stavu objednávok, prípadne za účelom aktualizácie údajov pre e-shop a zavedenie predzmluvných vzťahov. Nevyžadujú a ani sa neposkytujú osobitné kategórie osobných údajov, len bežné kategórie osobných údajov.  Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 3 rokov, prípadne po dobu uchovávania určenú platnými právnymi predpismi.

 

PPG Group je tak prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov. Naše identifikačné a kontaktné údaje sú:

 

PPG Group s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 51 88 7819,

e-mail: osobneudaje@ppggroup.eu; tel: +421557881444  

Platné kontaktné údaje na nás nájdete na www stránke exisport.com v sekcii Ochrana osobných údajov. To platí aj pre údaje prípadne určenej zodpovednej osoby. 

 

Poskytovanie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Nariadenie  EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej primerane aj „Nariadenie“) a na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Spracúvanie Vašich osobných údajov je na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie registrácie Vášho konta  v e-shope, ak nás o to pred uzatvorením zmluvy registráciou žiadate.

Osobné údaje sa nám musia poskytnúť pretože bez  toho nie je možné vybaviť Vašu objednávku ani Vám doručiť tovar. Vaše osobné údaje budeme využívať na uvedené účely v nevyhnutnom rozsahu.  Z  účtu v e-shope sa môžete odhlásiť kedykoľvek.  

Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať osobám - sprostredkovateľom spracúvania a príjemcom, ktorí sa podieľajú na prevádzke e-shopu a na plnení účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri PPG Group ako poštové podniky, kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia web shopu, subjekty z oblasti informačných technológií a poradenstva, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje prevádzka e-shopu, vyhodnocovanie jeho činnosti a ponuky tovaru, vrátane doručovania tovaru. 

Podľa Nariadenia máte právo:

a)     kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

b)     požadovať od PPG Group prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby,

c)      na opravu osobných údajov,

d)     na vymazanie osobných údajov, 

e)     na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f)      namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

g)     na prenosnosť osobných údajov,

h)     byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od Vás,

i)       podať  sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Vašim právam podľa písm. a) až h) vyššie korešpondujú naše povinnosti. Takéto Vaše právo môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla PPG Group, zaslaním e-mailu na adresu osobneudaje@ppggroup.eu, podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre Vás najdostupnejšia.  Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť,  ktoré z týchto práv a ako chcete využiť.  Ak by ste mali otázky k obsahu Vašich práv, pokúsime sa ich zodpovedať k Vašej spokojnosti. 

Nevykonávame ani automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia ani Zákona. Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať. 

PPG Group s.r.o.

Ustanovenia PPG Group o ochrane osobných údajov poskytovaných pre účely marketingu

PPG Group s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 51 88 7819 / ďalej aj „PPG Group“ / umožňuje posielanie newslettrov a iných reklamných oznámení na základe udeleného súhlasu žiadateľa. Aby ste mohli dostávať takéto oznámenia, je potrebný  Váš súhlas so získavaním a spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorými je e-mailová adresa.

Vaše osobné údaje pre účely marketingu môžete poskytnúť a vyplniť  najmä na www stránke EXIsport alebo vyplnením Registračného formulára EXIsport, ktorý nájdete na www stránke. Vami poskytované osobné údaje musia byť pravdivé, aktuálne a ich zmenu nám oznámte. 

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov sa udeľuje podľa Nariadenia  EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej primerane aj „Nariadenie“). Na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Poskytovanie osobných údajov na účely marketingu je zmluvnou požiadavkou. Osobné údaje sa musia  poskytnúť, pretože bez  toho nie je možné  posielať newslettre. Vaše osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Vami poskytované osobné údaje sú určené na spracúvanie za účelom posielania newslettrov, reklamných oznámení a informácií,  zasielania ponúk tovarov a služieb poskytovaných zo strany PPG Group, adresovania osobitných ponúk, realizácie iných marketingových aktivít a prieskumov zo strany PPG Group s.r.o. a jej partnerov.

Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať osobám, ktoré sa podieľajú na príprave a zasielaní týchto oznámení a plnení uvedeného účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri PPG Group z oblasti informačných technológií, dizajnu a marketingu, ktorí sa podieľajú na príprave, zasielaní a vyhodnotení týchto marketingových oznámení.

Vaše osobné údaje budú uchovávané a súhlas sa udeľuje po dobu 5 rokov, ak právne prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú  lehotu ich uchovávania.  Spracúvame len bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.

 

Podľa Nariadenia máte právo:

a)     kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

b)     požadovať od PPG Group prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,

c)      na opravu osobných údajov,

d)     na vymazanie osobných údajov

e)     na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f)      namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

g)     na prenosnosť osobných údajov,

h)     byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

i)       podať  sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.

Týmto právam zodpovedajú naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnení podľa písm. a) až h) môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla PPG Group, zaslaním e-mailu na adresu osobneudaje@ppggroup.eu, doručením žiadosti na ktorúkoľvek z predajní EXIsport, podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre Vás najdostupnejšia.  Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť, ktoré z týchto práv a ako chcete využiť. 

Ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov uvádzame naše identifikačné a kontaktné údaje:

PPG Group s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 51 88 7819,

e-mail: osobneudaje@ppggroup.eu; tel: +421 55 7881444

Naše platné kontaktné údaje nájdete na www stránke EXIsport v sekcii Ochrana osobných údajov. To platí aj pre prípadnú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovaťNevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia ani Zákona, prípadnú zmenu Vám oznámime. V súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti môžeme zaviesť opatrenia za účelom overenia, či súhlas dotknutej osoby, ktorá má menej ako 16 rokov je poskytnutý alebo schválený jej zákonným zástupcom.

Poskytnutím osobných údajov a Vami vykonaným vyjadrením súhlasu/odškrtnutím políčka v časti formulára/poľa EXIsport pre zasielanie newslettrov udeľujete PPG Group súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa týchto podmienok.