Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíka
Množstvo:
Spolu:
0 ks tovaru Vo vašom košíku je 1 produkt.
Pokračovať v nákupe
Spolu za produkty:
Spolu za doručenie:  Bude určené
Spolu:
Prajete si montáž lyžiarskeho viazania?
Ano Nie
Viac informácií
Váš vek
Typ lyžiara

Všetky vstupné údaje sú povinné

Montáž lyžiarskeho viazania

Potvrdiť

Ochrana os. údajov na účel prevádzky e-shopu EXIsport

Zverejnené: Aktualizované: 21.04.2024 7208 x 7 min

Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov na účel prevádzky e-shopu EXIsport (v súvislosti s úpravou od 04/2019)

Spoločnosť PPG Group s.r.o so sídlom Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 51 887 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 46297/V (ďalej aj „Spoločnosť“), ktorá je od mesiaca apríl 2019 prevádzkovateľom maloobchodných predajní a e-shopu označením EXIsport (ďalej primerane aj „sieť EXIsport“).

Pôvodným prevádzkovateľom siete EXIsport bola spoločnosť TOMIREX s.r.o so sídlom Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO 31 723 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 7510/V (ďalej aj „Pôvodný prevádzkovateľ“).

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami sú Vám zo strany Spoločnosti ako aktuálneho prevádzkovateľa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej primerane aj „Nariadenie“), najmä podľa čl. 14 Nariadenia, poskytované nižšie uvedené informácie s tým, že na ochranu osobných údajov sa vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť prevádzkuje e-shop na stránke www.exisport.com (ďalej primerane „web shop“ alebo „e-shop“). Na e-shope si ako kupujúci môžete objednať a kúpiť tovar, prípadne si tam môžete zaregistrovať konto za účelom uľahčenia dopĺňania a opráv údajov pre ďalšie objednávky a ich sledovanie. Bližšie podmienky upravujú obchodné zmluvné podmienky e-shopu.

Pri prevádzke e-shopu Spoločnosť tak, ako prevádzkovateľ, získava, spracúva a uchováva Vaše osobné údaje, ktoré sa na stránke e-shopu poskytujú. Tieto údaje sú: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, obec, e-mail, telefón, prípadne číslo vernostnej karty, iné údaje vo formulári EXIsport, prípadne aj údaje pre prevzatie tovaru (napr. podpis). Osobné údaje nezískané od dotknutej osoby, resp. jej zástupcu, nám boli poskytnuté zo zdroja, ktorým je uvedený Pôvodný prevádzkovateľ.

Tieto údaje nám poskytujete za účelom prevádzky e-shopu, t.j. prípravy a realizácie objednávky, doručenia tovaru, sledovania stavu objednávok, prípadne za účelom aktualizácie údajov pre e-shop a zavedenie predzmluvných vzťahov, zasielanie newslettrov, realizáciu marketingu vrátane vybavovania prípadných reklamácií. Nevyžadujú a ani sa neposkytujú osobitné kategórie osobných údajov, len bežné kategórie osobných údajov. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 3 rokov, prípadne po dobu uchovávania určenú platnými právnymi predpismi.

Ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov pre uvedený účel a  prevádzkovateľ e-shopu uvádzame naše identifikačné a kontaktné údaje:

PPG Group s.r.o so sídlom Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 51 887 819,

e-mail: osobneudaje@ppggroup.eu; tel.: +421 55 788 14 44

Naše platné kontaktné údaje nájdete na  www.exisport.com v sekcii Ochrana osobných údajov a takéto sú aj kontaktné údaje pre prípadnú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

 

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ak iné nevyplýva z Nariadenia. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Nariadenie a uvedený zákon. Spracúvanie Vašich osobných údajov je na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie registrácie Vášho konta  v e-shope podľa zmluvných podmienok.

 

Osobné údaje sa nám musia poskytnúť, pretože bez  toho nie je možné vybaviť objednávku doručenú do e-shopu ani doručiť tovar. Osobné údaje sa využívajú na uvedené účely v nevyhnutnom rozsahu.  Z  účtu v e-shope sa môžete odhlásiť kedykoľvek.  

Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať osobám - sprostredkovateľom spracúvania, osobám a príjemcom, ktorí sa podieľajú na prevádzke e-shopu a na plnení účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri Spoločnosti ako prevádzkovateľa siete EXIsport ako poštové podniky, kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia web shopu, subjekty z oblasti informačných technológií a poradenstva, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje prevádzka e-shopu, vyhodnocovanie jeho činnosti a ponuky tovaru, vrátane doručovania tovaru. 

Podľa Nariadenia máte ( dotknutá osoba ) právo:

a)    kedykoľvek udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malovplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; 

b)    požadovať od Spoločnosti prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a  na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,

c)    namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

d)    na prenosnosť osobných údajov,

e)    byť informovaní o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od Vás,

f)     podať  sťažnosť dozornému orgánu na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave.

Týmto právam zodpovedajú naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnení podľa písm. a) až f) môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla Spoločnosti, zaslaním e-mailu na adresu osobneudaje@ppggroup.eu, doručením žiadosti na ktorúkoľvek z predajní siete EXIsport, podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre Vás najdostupnejšia. Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť, ktoré z týchto práv a ako chcete využiť.

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia a uvedeného zákona, prípadnú zmenu Vám oznámime. Osobné údaje môžu byť skombinované v spojitosti s údajmi o Vernostnej karte EXIsport tak, aby sa pri nákupe mohli uplatniť benefity z Vernostného programu. V súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti môžeme zaviesť opatrenia za účelom overenia, či súhlas dotknutej osoby, ktorá má menej ako 16 rokov je poskytnutý alebo schválený jej zákonným zástupcom, prípadne postupovať podľa právnych predpisov v tejto oblasti. Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať.

EXIsport/prevádzkovateľ e-shopu


Zobraziť celú ponuku E-SHOPU