Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíka
Množstvo:
Spolu:
0 ks tovaru Vo vašom košíku je 1 produkt.
Pokračovať v nákupe
Spolu za produkty:
Spolu za doručenie:  Bude určené
Spolu:
Prajete si montáž lyžiarskeho viazania?
Ano Nie
Viac informácií
Váš vek
Typ lyžiara

Všetky vstupné údaje sú povinné

Montáž lyžiarskeho viazania

Potvrdiť

Ochrana osobných údajov na účel marketingu EXIsport

Zverejnené: Aktualizované: 21.04.2024 8394 x 8 min

Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov spracúvaných pre účel marketingu EXIsport (v súvislosti s úpravou od 04/2019)

Spoločnosť PPG Group s.r.o so sídlom Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 51 887 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 46297/V (ďalej aj „Spoločnosť“), ktorá je od mesiaca apríl 2019 prevádzkovateľom maloobchodných predajní a e-shopu označením EXIsport (ďalej primerane aj „sieť EXIsport“).

V súvislosti s uvedeným sa Spoločnosť stala aj prevádzkovateľom Vernostného programu siete EXIsport (ďalej aj „Vernostný program“).

Pôvodným prevádzkovateľom siete EXIsport bola spoločnosť TOMIREX s.r.o so sídlom Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO 31 723 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 7510/V (ďalej aj „Pôvodný prevádzkovateľ“).

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami sú Vám zo strany Spoločnosti ako aktuálneho prevádzkovateľa v súlade s Nariadením  Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej primerane aj „Nariadenie“), najmä podľa čl. 14 Nariadenia, poskytované nižšie uvedené informácie s tým, že na ochranu osobných údajov sa vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely zasielania newslettrov a realizácie marketingu a na právnom základe udeleného súhlasu dotknutej osoby podľa Nariadenia alebo oprávneného záujmu Spoločnosti ako prevádzkovateľa siete EXIsport, tak ako sú popísané nižšie. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, resp. jej zástupcu, boli nám poskytnuté zo zdroja Pôvodného prevádzkovateľa.

Spracúvanými osobnými údajmi pre účely zasielania newslettrov a marketingu sú e-mailová adresa, prípadne aj meno a priezvisko.

V prípade súhlasu so spracúvaním osobných údajov sa tento udeľuje podľa Nariadenia. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade súhlas v súlade s Nariadením a právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať postupom uvedeným nižšie.

Ak sa spracúvanie existujúcich osobných údajov dotknutej osoby (najmä ako existujúceho zákazníka siete EXIsport alebo člena Vernostného programu siete EXIsport alebo odberateľa newslettru siete EXIsport) neopiera o súhlas dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov sa môže na uvedený účel realizovať aj bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa naďalej zachovať s touto osobou komunikáciu v potrebnom rozsahu a informovať ju o nových ponukách alebo benefitoch v sieti EXIsport. Aj v tomto prípade sú poskytované informácie podľa Nariadenia a dotknutá osoba má vždy zachované práva uvedené nižšie, najmä právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, a to postupom uvedeným nižšie.   

Osobné údaje sa musia poskytnúť, pretože bez toho nie je možné dotknutej osobe posielať newslettre a poskytovať marketingové informácie. Osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať. Poskytovanie osobných údajov na účely marketingu je zmluvnou požiadavkou, ak iné nevyplýva priamo z Nariadenia.

Osobné údaje sa môžu poskytovať osobám a príjemcom, ktoré sa podieľajú na príprave a zasielaní týchto oznámení a plnení uvedeného účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri Spoločnosti  z oblasti informačných technológií, dizajnu a marketingu, ktorí sa podieľajú na príprave, zasielaní a vyhodnotení týchto newslettrov a marketingových oznámení.

Osobné údaje budú uchovávané a súhlas sa udeľuje po dobu 5 rokov, ak právne prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú lehotu ich uchovávania. Spracúvajú sa bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.

 

Ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov pre uvedený účel a aktuálny prevádzkovateľ siete EXIsport uvádzame naše identifikačné a kontaktné údaje:

PPG Group s.r.o, Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 51 887 819,

e-mail: osobneudaje@ppggroup.eu; tel.: +421 55 788 14 44

Naše platné kontaktné údaje nájdete na www.exisport.com v sekcii Ochrana osobných údajov a takéto sú aj kontaktné údaje pre prípadnú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

 

Podľa Nariadenia máte ( dotknutá osoba ) právo:

a)    kedykoľvek udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; 

b)    požadovať od Spoločnosti prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a  na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,

c)    namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

d)    na prenosnosť osobných údajov,

e)    byť informovaní o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od Vás,

f)     podať  sťažnosť dozornému orgánu na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave.

Týmto právam zodpovedajú naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnení podľa písm. a) až f) môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla Spoločnosti, zaslaním e-mailu na adresu osobneudaje@ppggroup.eu, doručením žiadosti na ktorúkoľvek z predajní EXIsport, podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre Vás najdostupnejšia. Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť, ktoré z týchto práv a ako chcete využiť. 

Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať.  Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia a uvedeného zákona, prípadnú zmenu Vám oznámime.

Pre zasielanie newslettrov a marketingových oznámení novým záujemcom po 04/2019 sa vyžaduje súhlas tejto osoby s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov. Od tohto dátumu sa osobné údaje pre zasielanie newslettrov a marketingových oznámení týmto osobám alebo pre ohlásenie zmien v údajoch poskytujú a vypĺňajú najmä na www.exisport.com alebo vyplnením príslušného Registračného formulára EXIsport, ktorý je možné nájsť na www stránke www.exisport.com alebo na ktorejkoľvek predajni siete EXIsport, prípadne inou nami zverejnenou formou (podľa dostupnosti). Poskytované osobné údaje musia byť pravdivé, aktuálne a ich zmenu nám oznámte. V súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti môžeme zaviesť opatrenia za účelom overenia, či súhlas dotknutej osoby, ktorá má menej ako 16 rokov je poskytnutý alebo schválený jej zákonným zástupcom, prípadne postupovať podľa právnych predpisov. Poskytnutím osobných údajov, svojom podpisom a vyjadrením súhlasu v časti udeľovaného súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre uvedený účel pre nových záujemcov o zasielanie newslettrov od uvedeného dátumu sa Spoločnosti ako prevádzkovateľovi siete EXIsport udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa týchto podmienok.


Zobraziť celú ponuku E-SHOPU