Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíka
Množstvo:
Spolu:
0 ks tovaru Vo vašom košíku je 1 produkt.
Pokračovať v nákupe
Spolu za produkty:
Spolu za doručenie:  Bude určené
Spolu:
Prajete si montáž lyžiarskeho viazania?
Ano Nie
Viac informácií
Váš vek
Typ lyžiara

Všetky vstupné údaje sú povinné

Montáž lyžiarskeho viazania

Potvrdiť

Ochrana osobných údajov na účel prevádzky Vernostného programu EXIsport

Zverejnené: Aktualizované: 19.04.2024 6290 x 8 min

Informácie prevádzkovateľa o ochrane a spracúvaní osobných údajov na účel prevádzky Vernostného programu EXIsport (v súvislosti s úpravou od 04/2019)

Spoločnosť PPG Group s.r.o so sídlom Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 51 887 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 46297/V (ďalej aj „Spoločnosť“), ktorá je od mesiaca apríl 2019 prevádzkovateľom maloobchodných predajní a e-shopu označením EXIsport (ďalej primerane aj „sieť EXIsport“).

V súvislosti s uvedeným sa Spoločnosť stala aj prevádzkovateľom Vernostného programu siete EXIsport (ďalej aj „Vernostný program“).

Pôvodným prevádzkovateľom siete EXIsport bola spoločnosť TOMIREX s.r.o so sídlom Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO 31 723 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 7510/V (ďalej aj „Pôvodný prevádzkovateľ“).

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami sú Vám zo strany Spoločnosti ako aktuálneho prevádzkovateľa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej primerane aj „Nariadenie“), najmä podľa čl. 14 Nariadenia, poskytované nižšie uvedené informácie s tým, že na ochranu osobných údajov sa vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť  ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účel prevádzky Vernostného programu, a to na základe súhlasu dotknutej osoby podľa Nariadenia. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade súhlas udeľovaný v súlade s Nariadením a právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať postupom uvedeným nižšie. Osobné údaje nezískané od dotknutej osoby, resp. jej zástupcu, nám boli poskytnuté zo zdroja, ktorým je Pôvodný prevádzkovateľ. Pri súhlase so spracúvaním osobných údajov sa tento udeľuje podľa Nariadenia.

Poskytnutie osobných údajov na tento účel je zmluvnou požiadavkou, ak iné nevyplýva priamo z Nariadenia. Osobné údaje sa musia poskytnúť, pretože bez toho nie je možné využívať benefity a práva spojené s účasťou člena Vernostného programu siete EXIsport. Osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať.

Spracúvanými osobnými údajmi pre účely prevádzky Vernostného programu sú meno, priezvisko, adresa, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis (pri tlačenom formulári), číslo zákazníckej/vernostnej karty (ak sa prideľuje alebo pridelilo), prípadne iné údaje vyžadované podľa Registračného formulára pre Vernostný program. Spracúvajú sa len bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov. Osobné údaje sú určené na spracúvanie za účelom poskytovania benefitov a  informácií spojených s  členstvom vo Vernostnom programe, vrátane zachovania práv a benefitov z Vernostného programu Pôvodného prevádzkovateľa, pre generovanie vernostnej karty člena, pre adresovanie osobitných ponúk/benefitov členovi, pre zasielanie newslettrov a pre realizáciu marketingu. Osobné údaje môžu byť skombinované v spojitosti s údajmi o nákupoch a využitých službách v sieti EXIsport tak, aby ste boli informovaní o stave benefitov a výhodách plynúcich z Vernostného programu.

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu Vášho členstva vo Vernostnom programe, ak právne prepisy nebudú pre niektoré osobné údaje vyžadovať inú lehotu ich uchovávania.

Tieto osobné údaje sa môžu poskytovať osobám a príjemcom, ktoré sa podieľajú na prevádzke Vernostného programu a na plnení uvedeného účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri Spoločnosti ako prevádzkovateľa Vernostného programu a siete EXIsport, ako poštové podniky, kuriérske spoločnosti, poisťovne, osoby z oblasti informačných technológií a poradenstva, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje komunikácia s členmi programu, prevádzka, podpora, vyhodnotenie  a údržba Vernostného programu, ponuka osobitných benefitov, zliav, služieb.

Ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov pre uvedený účel a prevádzkovateľ Vernostného programu  uvádzame naše identifikačné a kontaktné údaje:

PPG Group s.r.o, Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 51 887 819,

e-mail: osobneudaje@ppggroup.eu; tel.: +421 55 788 14 44

Naše platné kontaktné údaje nájdete na www.exisport.com v sekcii Ochrana osobných údajov a takéto sú aj kontaktné údaje pre prípadnú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

 

Podľa Nariadenia máte ( dotknutá osoba ) právo:

a)    kedykoľvek udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malovplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

b)    požadovať od Spoločnosti prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a  na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,

c)    namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

d)    na prenosnosť osobných údajov,

e)    byť informovaní o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od Vás,

f)     podať sťažnosť dozornému orgánu na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave.

Týmto právam zodpovedajú naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnení podľa písm. a) až f) môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla Spoločnosti, zaslaním e-mailu na adresu osobneudaje@ppggroup.eu, doručením žiadosti na ktorúkoľvek z predajní sieti EXIsport, podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre Vás najdostupnejšia. Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť, ktoré z týchto práv a ako chcete využiť.

Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať.  Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia a uvedeného zákona, prípadnú zmenu Vám oznámime. Spoločnosť však môže dotknutým osobám z  rovnakého regiónu zasielať oznámenia o osobitných možnostiach a benefitoch aplikovateľných pre región.

Pre účasť osôb vo Vernostnom programe sa vyžaduje súhlas s podmienkami tohto programu a  súhlas s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje pre registráciu týchto záujemcov o členstvo vo Vernostnom programe alebo pre vykonanie zmeny už existujúcich členov môžu tieto osoby poskytnúť a vyplniť najmä v Registračnom formulári EXIsport na www stránke www.exisport.com (pri jeho dostupnosti) alebo na vytlačenom formulári na ktorejkoľvek predajni siete EXIsport alebo vo formulári príslušnej elektronickej aplikácie tretej osoby (pri ich dostupnosti). Poskytované osobné údaje musia byť pravdivé, aktuálne a ich zmenu nám prosím oznámte. V súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti môžeme zaviesť opatrenia za účelom overenia, či súhlas dotknutej osoby, ktorá má menej ako 16 rokov je poskytnutý alebo schválený jej zákonným zástupcom, prípadne postupovať podľa právnych predpisov v tejto oblasti. Poskytnutím osobných údajov, podpisom a vyjadrením súhlasu v časti udeľovaného súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre Vernostný program pre nových záujemcov o členstvo od uvedeného dátumu je Spoločnosti udeľovaný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa týchto podmienok.


Zobraziť celú ponuku E-SHOPU